Anunţ pentru ocuparea postului de personal civil contractual, de execuție, vacant, de tehnoredactor gr. IA

                     ANUNŢ

Unitatea Militară 02093 Bucureşti, în temeiul H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de personal civil contractual, de execuție, vacant, de tehnoredactor gr. IA, în cadrul

Biroului Asigurare Tehnico-Materială

 

Postul pentru care se organizează examen/concurs:

 • Tehnoredactor gr. IA în Biroul Asigurare Tehnico-Materială1 post – durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de luni până vineri – perioadă nedeterminată;

 

DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI DE CONCURS SUNT URMĂTOARELE[1]:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea[2], potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz[3];

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică[4];

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 2.

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În cazul declaraţiei pe propria răspundere, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe a concursului.

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate[5] cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

h) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, Bucureşti, la Compartimentul resurse umane, persoană de contact Emilia Paraschiv, secretar, telefon 021.319.58.88, în perioada 15-29.03.2023, în intervalul orar 08.00-16.00.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 29.03.2023, ora 16.00.

Candidatul va primi numărul de înregistrare al dosarului.

Numărul de înregistrare comunicat constituie modalitatea de identificare a candidatului pe listele cu rezutatele concursului ce vor fi comunicate ulterior, în urma fiecărei etape parcurse.

Toate informaţiile legate de acest concurs vor fi obţinute telefonic la numărul de telefon 021.319.58.88

 

CONDIŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE POSTURILOR

 

I. Condiţiile generale pentru ocuparea postului[6]:

Poate ocupa un post vacant, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la  1alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din H.G. nr. 1336/2022.

 

II. Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor:

Pregatirea profestională:

Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științelor sociale, ramurile științe juridice, administrative, sociologie, psihologie.

Vechime în muncă și în specialitate: experiență: 6 ani și 6 luni

Alte calificări/ specializări: nu este cazul

Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă.

Alte cerințe:

 • acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate „Secret de serviciu”, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • cunoștințe de utilizare a pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
 • cunoştințe configurare și utilizare PC, instalare sisteme de operare Windows, programe și aplicații;
 • cunoștințe pentru asigurarea operațiilor de depanare software;
 • cunoștințe pentru crearea și gestionarea conturilor de utilizatori și administrator;
 • cunoștințe pentru instalarea și configurarea echipamentelor periferice (imprimantă, scanner etc.);

 

     III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 06.04.2023, ora 10.00.
 2. Interviul: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 12.04.2023, ora 11.00.

 

 

 1. BIBLIOGRAFIA şi TEMATICA pentru postul de tehnoredactor gr.IA în Biroul Asigurare Tehnico Materială:

 

 • Bibliografia:
 1. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 2. Legea nr. 82 din 12.04.2022 privind protecţia informaţiilor clasificate
 3. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;
 5. Legea nr. 8 din 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 6. Gramatica limbii române, ediţie revizuită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008
 7. Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;
 8. InDesign User Guide, publicat pe internet;
 9. Photoshop User Guide, publicat pe internet;
 10. Acrobat XI User Guide, publicat pe internet;
 11. MS Office Word 2010 user guide, publicat pe internet;
 12. MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet.

 

 • Tematica:
 1. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 2. Tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;
 3. Norme privind protecția informațiilor clasificate, evidența și distribuirea acestora;
 4. Drepturi și obligații ale personalului civil, reguli de disciplina muncii, abateri disciplinare şi sancţiuni disciplinare;
 5. Principii aplicabile conduitei profesionale a personalului contractual;
 6. Legislaţia dreptului de autor;
 7. Organizarea şi funcţionarea editurilor.

NOTĂ: prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA CONTACT
1.                    Depunerea dosarelor de concurs 15-29.03.2023

Intervalul orar

08.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse umane

Emilia Paraschiv

Secretar

 

Telefon: 021.319.58.88, zilnic între orele 08.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                       Selecţia dosarelor de concurs 30.03.2023

Intervalul orar

08.00-16.00

3.                       Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 31.03.2023

Ora 14.00

4.                       Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 03.04.2023

Intervalul orar

08.00-14.00

5.                       Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 04.04.2023

Intervalul orar

08.00-14.00

6.                       Afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecția dosarelor 04.04.2023

Imediat după soluțioanrea contestațiilor

7.                       Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 06.04.2023

Începând cu ora 10.00

8.                       Notarea probei scrise şi afişarea rezultatelor probei scrise 07.04.2023

Până la ora 14.00

 

9.                       Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatele probei scrise 10.04.2023

Intervalul orar

08.00-14.00

10.                   Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatele probei scrise 11.04.2023

Intervalul orar

08.00-14.00

11.                   Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise 11.04.2023

Imediat după soluțioanrea contestațiilor

12.                   Susţinerea probei interviului 12.04.2023

Începând cu ora 11.00

13.                   Notarea interviului şi afişarea rezultatelor interviului 12.04.2023

Până la ora 14.00

14.                   Depunerea eventualelor contestaţii ale rezultatelor interviului 13.04.2023

Intervalul orar

08.00-14.00

15.                   Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele interviului 18.04.2023

Intervalul orar

08.00-14.00

16.                   Afişarea rezultatelor contestaţiilor cu privire la rezultatele probei interviului 18.04.2023

Imediat după soluționarea contestațiilor

17.                   Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 19.04.2023

 

      ▪  Rezultatul final al concursului nu poate fi contestat.

      ▪ Rezultatul final al concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 19.04.2023, ora 14.00.

      ▪ Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia de a completa dosarul profesional, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale, cu certificatul medical emis în condiţiile legii, prin care se atestă faptul că este apt  pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauz, atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 

 

 

Anexa nr. 1

Model Formular înscriere la concurs

         

ŞEFULUI UNITĂŢII MILITARE 02093 BUCUREŞTI

 

Funcţia solicitată:____________________________________________________________________

Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după  caz:_______________________

Numele şi prenumele candidatului:______________________________________________________

Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):

Adresa: ___________________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________________

Persoane de contact pentru recomandări:

Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Numărul de telefon

 

Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

Îmi exprim consimţământul                            |¯|

Nu îmi exprim consimţământul                       |¯|

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

Îmi exprim consimţământul                            |¯|

Nu îmi exprim consimţământul                       |¯|

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

Îmi exprim consimţământul                           |¯|

Nu îmi exprim consimţământul                      |¯|

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ……………………………………………………………… .

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

Data:

Semnătura:

 

 

Anexa nr. 2

Model ADEVERINȚĂ

 

Denumirea angajatorului

Datele de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Datele de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna …………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. …………. seria ………… nr. …………………, CNP ……………………………, a fost/este angajatul/angajata …………………., în baza actului administrativ de numire nr. ………………………………/ contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de …………….. ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată/determinată, respectiv ………………., înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ………………./……………….., în funcţia/meseria/ocupaţia de 1) ……………………. .

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2) ………………………………………………. în specialitatea …………………………………………………………. .

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ……………………………………… a dobândit:

– vechime în muncă: ………………… ani …….. luni ……. zile;

– vechime în specialitatea studiilor: ……………….. ani …………. luni ………. zile.

___________________________________________________________________________________

1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior de scurtă durată/superior).

 

 

Nr. crt. Mutaţia intervenită Anul/luna/zi Meseria/Funcţia/Ocupaţia Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea

 

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

În perioada lucrată a avut ………………. zile de absenţe nemotivate şi …………………… zile de concediu fără plată.

În perioada lucrată, dlui/dnei ……………………………………. nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ………………………………………………. .

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

Data Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3)
……… ……………………………..
Semnătura reprezentantului legal al angajatorului
……………………………………….
Ştampila angajatorului

_________________________________________________

3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

 

NOTE:

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 3. Candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecţiei dosarelor şi a fiecărei probe a concursului, se vor prezenta cu 30 minute înainte de desfăşurarea fiecărei probe de concurs la sediul Unităţii Militare 02093, Bd. Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, localitatea Bucureşti;
 4. Candidaţii declaraţi „ADMIS” se vor prezenta la sediul Unităţii Militare 02093, pentru a fi stabilite detaliile necesare încadrării posturilor, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale concursului;
 5. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 585/2002, candidaţii declaraţi „ADMIS” vor fi verificaţi de către autorităţile competente, iar dacă în urma verificărilor se constată nerespectarea art. 160 din H.G. nr. 585/2002 atunci candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile legale vor fi declaraţi “RESPINS”, urmând ca posturile vacante  să fie ocupate de următorii clasificaţi care îndeplinesc condiţiile mai sus menţionate.

Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021.319.58.88, zilnic între orele 8:00-16:00.

 

Şeful structurii de resurse umane

 P.c.c.

         PARASCHIV EMILIA                                                           

 

 

 

[1] Documentele vor fi îndosariate în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic, cu şină. Fiecare candidat va întocmi un Opis al dosarului de concurs, în care va specifica titulatura documentului, forma în care se predă (copie legalizată sau fotocopie însoţită de documentele în original) şi numărul de file. Acesta va fi certificat pentru autenticitate prin semnătura fiecărei persoane.
[2] Documentele privind identitatea se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
[3] Documentele privind schimbarea de nume se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
[4] Documentele privind studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
[5] Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
[6] Potrivit art. 15  din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 (Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare).