Editura Militară este marcă înregistrată a Ministerului Apărării Naţionale şi este recunoscută de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştinţifice din Învăţământul Superior (cod CNCSIS 010).

A început să funcţioneze în anul 1950, publicând lucrări de doctrină, ştiinţă şi artă militară, de istorie şi memorialistică, necesare formării cadrelor militare şi ostaşilor, menţinerii contactului cu noutăţile în domeniul instrucţiei şi al educaţiei, al strategiilor şi mijloacelor tehnice de apărare, al cultivării spiritului patriotic.

De-a lungul existenţei sale, Editura a traversat perioadele care au marcat istoria postbelică a României încercând să facă faţă vicisitudinilor specifice unui regim dirijist şi îndeplinind, în consecinţă, şi sarcini de editare şi de tipărire a unor lucrări care au exprimat ideologia timpului. Prin diversificarea tematică, aducerea unor autori de prestigiu, prin servirea adevărului ştiinţific, ca şi prin publicarea unor lucrări beletristice subordonate cu precădere principiului estetic s-a reuşit, în cele mai multe cazuri, să fie depăşite barierele impuse de factorul politic. Ea şi-a dobândit, astfel, un bun renume pe plan cultural, aici reuşind să apară, prin eforturile şi tenacitatea redactorilor, cărţi care uneori nu izbutiseră să treacă de furcile caudine ale cenzurii la alte edituri.

Colecţiile Editurii Militare ca şi lucrările de sine stătătoare au îmbrăţişat arii tematice diverse, de la strategie, artă operativă şi tactică, la istorie, memorii de război, lucrări de tehnică militară sau de medicină specifică înfruntărilor armate, drept umanitar internaţional, literatură beletristică – roman istoric, roman de aventuri, poezie etc. Au intrat în conştiinţa publicului seria „File din istoria militară a poporului român“, colecţia „Memorii de război“, colecţiile „Mica bibliotecă de ştiinţă militară“ şi „Mica bibliotecă tactică“, „Sfinx“ şi altele. Ponderea cea mai importantă în planul editorial, care, la sfârşitul anilor `80 însuma peste o sută de titluri, au constituit-o creaţiile sau studiile ştiinţifice originale. S-a acordat însă atenţia cuvenită şi traducerilor, nu numai din literatura militară sau istorică ci şi beletristică, acestea constituind, la rândul lor, un mijloc de informare ca şi de destindere, un suport pentru formarea unui bun nivel de cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate.

După Revoluţia din decembrie 1989, Editura Militară s-a aliniat eforturilor de modernizare şi de reformă ale Armatei României, desfăşurate în vederea integrării în Pactul Nord-Atlantic şi în Uniunea Europeană, adaptându-şi programele şi proiectele la cerinţele formative şi informative ale acestei perioade de mari schimbări pe toate planurile.

Au publicat aici, în tot acest timp, personalităţi culturale şi ştiinţifice importante din România, precum Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Hadrian Daicoviciu, Dan Berindei, Florin Constantiniu, Radu R. Florescu, Andrei M. Pippidi, Mihai Retegan, Nicolae Stoicescu, Gheorghe Niculescu, Iuliu Şuteu, Mircea Olteanu, Ioan Nedelcu, Constantin Antip, Valentin Arsenie, Gheorghe Marin, Ion Şuţa, scriitori ca Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Petre Sălcudeanu, Mircea Horia Simionescu, Grigore Hagiu, Mircea Nedelciu, Costache Olăreanu, Traian T. Coşovei şi alţii. Multe dintre lucrările publicate de Editura Militară au dobândit o binemeritată recunoaştere pe plan naţional, unele fiind răsplătite cu Premiul Academiei Române.

Nu e mai puţin important şi faptul că foarte mulţi dintre specialiştii militari în diferite domenii au publicat aici lucrări care au constituit contribuţii demne de remarcat la dezvoltarea artei şi ştiinţei militare, a tehnicii militare româneşti, având un rol definitoriu pentru cariera lor viitoare, mulţi ajungând pe trepte înalte în ierarhia militară sau ocupând posturi esenţiale în cercetarea ştiinţifică de profil, în sistemul învăţământului militar.

Politica de traduceri a editurii a adus în cultura română – militară şi generală – operele unor autori de importanţă recunoscută la nivel mondial, precum Sun Tzî, Carl von Clausewitz, Basil Lidell Hart, Gaston Bouthoul, André Fontaine, Henri-Pierre Cathala, Michel Droit, memorialişti ca Julian Amery sau C.G. Mannerheim.

Editura Militară se află pe un traseu al redefinirii şi al realizării unei supleţi mai mari în orientarea şi dimensionarea proiectelor editoriale, în consonanţă cu nevoile de informare ale cadrelor militare şi ale publicului larg în privinţa fenomenului militar contemporan, cu necesitatea ca instituţia să se constituie într-un autentic vector de imagine pentru instituţia militară, ca şi pentru a răspunde provocărilor de ordin tehnic şi ideatic ale acestui început de mileniu.

The Military Publishing House is a registered trademark of the Ministry of National Defense and it is recognized by the National Council for Scientific Research in Higher Education (CNCSIS 010 code).

Founded in 1950, the Military Publishing House began its activities by publishing works in the field of political doctrine, military art and science, history and memoirs, all necessary for military personnel training – for the needed alignment with the existing trends in military training and education, in defense strategies and technology – and for nurturing the patriotic spirit.

Throughout its existence, the Military Publishing House faced the hard times which have marked the history of postwar Romania, trying to cope with the hardship of a highly authoritarian system. Therefore, on more than one occasion, it had no choice but to publish works expressing the ideology of the time. Often enough the Military Publishing House succeeded in breaking the barriers imposed by the political factor: by thematic diversification; by publishing prestigious authors and being true to the scientific truth; by promoting various literary works in which the underlying aesthetic principle was pre-eminent. In a censorship-ruled world, the Military Publishing House gained a good reputation in the cultural field, and succeeded in publishing works which many other publishers couldn’t.

The collections published by the Military Publishing House, as well as the stand-alone works, have embraced various thematic areas, from strategy, operational art and tactics, to history, war memories, military technology or medical work specific to the armed confrontations, international humanitarian law, fiction – historical novel, adventure novel, poetry, etc. The public greatly appreciated some of the publishing house’s series and collections, such as “Pages of military history of the Romanian people”, “Memories of war”, “The small library of military science” and “The small tactical library”, “Sphinx” and others. At the end of the 1980s, the Military Publishing House succeeded in publishing over one hundred titles every year, many of which were original works and original scientific studies. It also published translations – not only military or historical literature but also fiction –, highly appreciated by the readers and recognized as what they really were: the only way to remain informed and enjoy a pleasant time while gaining a good level of general culture or a highly specific one.

After the revolution of December 1989, the Military Publishing House aligned its efforts of modernization and reform to those of the whole Romanian Army, necessary for the country’s goal of becoming a member of the North-Atlantic Treaty Organization and of the European Union. As a result, the Military Publishing House adapted its programs and projects to the formative and informative requirements of this period of great change.

During this time, The Military Publishing House published works of some very important cultural and scientific personalities from Romania, like Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Hadrian Daicoviciu, Dan Berindei, Florin Constantiniu, Radu R. Florescu, Andrei M. Pippidi, Mihai Retegan, Nicolae Stoicescu, Gheorghe Niculescu, Iuliu Şuteu, Mircea Olteanu, Ioan Nedelcu, Constantin Antip, Valentin Arsenie, Gheorghe Marin, Ion Şuţa, writers like Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Petre Sălcudeanu, Mircea Horia Simionescu, Grigore Hagiu, Mircea Nedelciu, Costache Olăreanu, Traian T. Coşovei and others. Many of the works published here have acquired a well-earned recognition nationally, some being rewarded with Romanian Academy prizes.

Many military experts in various fields have published here works which were worthy contributions to the development of military art and science or Romanian military technology, with a major role for their future career: many reached high positions in the military hierarchy or in the military education system.

The translations published by the Military Publishing House enriched the Romanian culture – both military and general – with works by worldwide recognized authors, like Sun Tzu, Carl von Clausewitz, Basil Lidell Hart, Gaston Bouthoul, André Fontaine, Henri-Pierre Cathala, Michel Droit, Julian Amery or C.G. Mannerheim.

The Military Publishing House now follows the path of redefining itself and achieving a higher versatility in shaping its editorial projects, in close consonance with the information needs of the military personnel and of the general public, with regard to the contemporary military phenomenon – thus becoming an authentic image vector for the military institution, for meeting the technical and conceptual challenges of this new millennium.