ANUNŢ cu REZULTATELE FINALE ale concursului pentru TEHNOREDACTOR gr. IA

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului de personal civil contractual de execuţie, vacant,

TEHNOREDACTOR gr. IA

în cadrul Biroului asigurare tehnico-materială din cadrul EDITURII MILITARE

 

Nr. crt. Număr de înregistrare al dosarului de înscriere a candidatului la concurs Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. A 195/ 27.03.2023 92,00 puncte 88,00 puncte 90,00 puncte ADMIS

 

Rezultatul final al concursului nu poate fi contestat.

Candidatul declarat „ADMIS” este obligat să se prezinze la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) şi (3) din  Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei pesonalului contracual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezulatelor finale, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 67 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Paraschiv Emilia, telefon 021.3195888.

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru angajare candidatul declarat admis la concurs are obligaţia de a completa dosarul profesional, până la data de 26.04.2023 (în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale), cu certificatul medical emis în condiţiile legii, prin care se atestă faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului de TEHNOREDACTOR gr. IA. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte:

Membru:

Membru:

Secretarul Comisiei de concurs: