Anunţ cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului de şef birou gr. II

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului de personal civil contractual de conducere, vacant,

şef birou gr. II în cadrul Biroului asigurare tehnico-materială în cadrul EDITURII MILITARE

 

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidaţilor

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

proba practică

Punctaj

interviu

Punctaj final

al concursului

Admis/

Respins

1. Avramescu Leonida 80,5 Nu s-a susţinut 58,60 69,55 Respins
2. Cristea Niculae Nu s-a susţinut Respins
3. Paraschiv Ionela Emilia 73 Nu s-a susţinut 70,66 71,83 Admis
4. Zamfir Mihaela Elena Nu s-a susţinut Respins

    Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 15 februarie 2022, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 11.02.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 11.11.2014. Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13,  la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Lt.-col. Sorin Nica, telefon 021.3195888.

Potrivit prevederilorart. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru angajare candidatul declarat admis la concurs are obligaţia de a completa dosarul profesional, până la data de 14.02.2022 (în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale), cu certificatul medical emis în condiţiile legii, prin care se atestă faptul că este apt pentru a presta munca specifică postului de şef birou gr. II. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.

 

COMISIA DE CONCURS

 

Preşedinte:

Membru:

Membru:

Secretarul Comisiei de concurs:

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02093 Bucureşti,astăzi 07.02.2022, ora 10.00.