Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de personal civil

Locatie

Data

27 ianuarie 2022, ora 10.00. -Proba scrisa

2 februarie 2022, ora 11.00. – Interviu

ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de personal civil contractual de conducere, vacant, şef birou gr. II în cadrul Biroului asigurare tehnico-materială

Unitatea Militară 02093 organizează concurs pentru ocuparea unui post de conducere vacant, prevăzut cu studii superioare, de şef birou gr. II, în cadrul Biroului asigurare tehnico-materială.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

– cerere de înscriere la concurs* adresată şefului Unităţii Militare 02093 Bucureşti;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea**, potrivit legii, după caz;

– copia diplomei de licenţă, care să ateste nivelul studiilor absolvite;

– copii ale altor acte de studii care să ateste efectuarea unor specializări în domeniul de activitate al postului, precum şi copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului**;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor absolvite, în copie**;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate***;

– curriculum vitae, model european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, persoană de contact lt.-col. Sorin Nica, secretar al Comisiei de concurs, telefon 021.319.58.88 / 021.314.91.61;

 

Pregătirea profesională:

  •    studii de specialitateStudii superioare cu licenţă.
  •    Perfecţionări/ specializări: Licenţiat în domeniul economic, politehnic, administraţie
  •    cunoştinţe de operare / programare pe P.C. şi nivelul de cunoaştereCunoştinţe de utilizare a calculatorului, nivel ridicat, Microsoft Office, operare internet/platforma e-licitaţie.ro.
  •    Alte cunoştinţecontabilitate, finanţe, legislaţie.
  •    autorizări speciale pentru executarea atribuţiilor: Nu.

Experienţă:

  •    vechime în muncă: 6 ani şi 6 luni.
  •    vechime în specialitatea necesară: 6 ani şi 6 luni.

 

Starea de sănătate necesară ocupării postului:  apt pentru muncă.

Cerinţe specifice:

– Capacităţi de conducere în domeniul achiziţiilor publice şi al distribuţiei de carte;

– Capacitatea de realizare a unor activităţi diverse şi complexe, în vederea atingerii obiectivelor profesionale;

– Capacitatea de conducere, coordonare şi planificare pentru respectarea termenelor şi asigurarea standardelor de calitate;

– Capacitatea de adaptare la condiţiile de muncă şi de valorificare în condiţii optime a resurselor disponibile;

– Capacitatea de comunicare şi de relaţionare intra/interinstituţională, în raport cu atribuţiile de serviciu;

– Capacitatea decizională şi impactul deciziilor asupra îndeplinirii propriilor sarcini de serviciu sau a obiectivelor organizaţionale;

– Capacitate de urmărire a derulării proiectelor cu implicaţii financiare şi de identificare a riscurilor inerente;

– Capacitatea de influenţă, coordonare şi supervizare, în raport cu atribuţiile funcţionale şi cu gradul de complexitate al obiectivelor de performanţă individuale;

– Creativitate şi spirit de iniţiativă în rezolvarea atribuţiilor funcţionale.

– Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat „admis”.

 

Condiţiile necesare ocupării unui post de personal civil contractual vacant sunt:

● deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând  Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;

 cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

●  deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;

● deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei  medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

●  îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime în muncă sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;

●  persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrancţiuni săvârşită cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba scrisăse desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 27 ianuarie 2022, ora 10.00.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6,  în data de 2 februarie 2022, ora 11.00.

 

Bibliografia de concurs:

– Legea nr. 8 din 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

– Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011;

– Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României 654 din 28 iulie 2006;

– Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice

– Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

– Legea nr. 101 / 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

– O.U.G. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare

– O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice

– Gramatica limbii române, ediţie revizuită, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008

– Giles Clark, Angus Phillips, Ghidul întreprinzătorului în domeniul editorial, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti, 2012

– Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociaţia Uniunea Editorilor din România, Bucureşti 2014;

– MS Office Word 2010 user guide, publicat pe internet;

– MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet.

       

 Tematica de concurs:

● organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;

● tipuri de relaţii şi comportamentul personalului din Armata României;

● legislaţia din domeniul achiziţiilor publice;

● legislaţia dreptului de autor;

● finanţarea asigurării materiale a activităţii editoriale;

● organizarea şi funcţionarea editurilor;

● marketingul editurilor

          

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

 

  • Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 14.01.2022 ora 16.00.

 

      ●  Probele de concurs se desfăşoară astfel:

                 ●  Selecţia dosarelor de concurs: în data de 18.01.2022, ora 14.00;

                 ●  Proba scrisă: în data de 27.01.2022, ora 10.00;

                 ●  Interviul: în data de 02.02.2022, ora 11.00.

 

     ▪ Rezultatele obţinute la probele de concurs se afişează după susţinerea fiecărui probe de concurs, astfel:

                 ●  Selecţia dosarelor de concurs: în data de 19.01.2022, ora 14.00;

                  Proba scrisă: în data de 28.01.2022, ora 14.00;

                 ● Interviul: în data de 02.02.2022, ora 14.00.

 

     ▪ Eventualele contestaţii se pot depune întermen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor obţinute la probele de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept, astfel:

                 ●  Selecţia dosarelor de concurs: în data de 20.01.2022, ora 14.00;

                 ●  Proba scrisă: în data de 31.01.2022, ora 14.00;

                 ●  Interviulîn data de 03.02.2022, ora 14.00.

 

     ▪ Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, astfel:

● Selecţia dosarelor de concurs: în data de 21.01.2022, ora 14.00;

                  ● Proba scrisă: în data de 01.02.2022, ora 15.00;

                  ● Interviul: în data de 04.02.2022, ora 15.00.

 

      ▪ Rezultatul final al concursului nu poate fi contestat.

      ▪ Rezultatul final al concursului se afişează la sediul Unităţii Militare 02093 Bucureşti, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 13, sector 6, în data de 07.02.2022, ora 14.00.

  

      ▪ Pentru angajare, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 „Codul Muncii”, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul declarat admis la concurs are obligaţia de a completa dosarul profesional, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale, cu certificatul medical emis în condiţiile legii, prin care se atestă faptul că este apt  pentru a presta munca specifică postului. Nerespectarea acestei clauze atrage nulitatea contractului individual de muncă. În acest sens, candidaţii vor lua la cunoştinţă pe bază de semnătură despre aspectul mai sus menţionat.